Poradnik terapeutyczny. Odcinek 5: Natychmiastowa pomoc, czyli interwencja kryzysowa: co to?

Interwencja kryzysowa – jak wygląda taka pomoc?

2024-03-06 (ostatnia aktualizacja: 2024-03-13)
Interwencja kryzysowa to alternatywa dla terapii, szczególnie pomocna w nagłych kryzysach i sytuacjach życiowych. Dowiedz się jak może Ci pomóc.

Czym jest interwencja kryzysowa i jak pomaga?

W dzisiejszym świecie ludzie często borykają się z różnymi trudnościami życiowymi, które mogą prowadzić do kryzysów emocjonalnych czy psychicznych. W takich sytuacjach kluczowe jest zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy. Właśnie w tym kontekście pojawia się pojęcie interwencji kryzysowej oraz specjalistów zajmujących się nią, czyli interwentów kryzysowych.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej definiuje interwencję kryzysową jako działania o charakterze interdyscyplinarnym, które zostają podjęte wobec osób oraz rodzin znajdujących się w kryzysie i nie będących w stanie wyjść z niego własnymi siłami. Pomoc zostaje udzielona bez względu na ich status majątkowy.

W ramach interwencji kryzysowej i w zależności od potrzeb udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego. W sytuacjach uzasadnionych możliwe jest udzielenia schronienia potrzebującym.

Interwencja kryzysowa podejmowana jest po to, by przywrócić równowagę psychiczną i umiejętność radzenia sobie samodzielnie, a wskutek tego aby zapobiec przejściu stanu kryzysowego w przewlekłą niewydolność psychospołeczną.

Ciekawostka: Pierwsze formalne programy interwencji kryzysowej pojawiły się w latach 40. XX wieku, głównie w Stanach Zjednoczonych, w odpowiedzi na potrzeby wsparcia żołnierzy powracających z II wojny światowej.

Jak wygląda interwencja kryzysowa?

Pomocy w ramach interwencji kryzysowej udziela interwent kryzysowy. Odbywa się ona zwykle poprzez rozmowę i wsparcie emocjonalne. Kluczowe jest ustalenie potrzeb osoby w kryzysie oraz wspólne opracowanie planu działania mającego na celu przezwyciężenie trudności. Interwencja może odbywać się zarówno indywidualnie, jak i w grupie, w zależności od specyfiki sytuacji.

Kiedy interwencja kryzysowa jest potrzebna?

Istnieje wiele różnych sytuacji, które mogą wymagać interwencji kryzysowej. Najczęściej osoba potrzebująca pomocy w tej formie doświadczyła bądź doświadcza trudności emocjonalnych, psychicznych lub społecznych, które mogą zagrażać jej bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu.

Znajdź pomoc w kryzysie

Znajdź osobę, która pomoże Ci poradzić sobie z kryzysem

Interwent kryzysowy Cię wysłucha
Interwent kryzysowy wesprze Cię emocjonalnie
Interwent kryzysowy pomoże Ci szukać dostępnych rozwiązań
Poradzisz sobie z problemem
Interwencja Kryzysowa Baza interwentów kryzysowych

Interwent kryzysowy praca w przykładowych obszarach:

 • bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia – próby samobójcze, samookaleczenia, nadużywanie substancji mogą być sygnałem potrzeby natychmiastowej interwencji;
 • nagła utrata bliskiej osoby – może to prowadzić do kryzysu emocjonalnego, który wymaga wsparcia i pomocy psychologicznej;
 • przemoc domowa – doświadczający przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej potrzebują pomocy w znalezieniu bezpiecznego miejsca oraz rozwiązaniu sytuacji, w której się znalazły;
 • problemy zdrowotne – czyli nagłe pogorszenie stanu zdrowia, diagnoza poważnej choroby lub wypadek, zarówno u siebie jak i bliskiej osoby, mogą prowadzić do kryzysu emocjonalnego, który wymaga wsparcia i pomocy specjalistów;
 • kłopoty rodzinne – konflikty w domu, nieporozumienia, kryzys małżeński czy rozwód również mogą prowadzić do kryzysu na tle psychicznym;
 • trudności zawodowe lub w szkole – to także może być przyczyną kryzysu psychicznego, co wymaga wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami oraz podjęciu decyzji dotyczących dalszej ścieżki życiowej.

W każdej z tych sytuacji kluczowe jest zapewnienie szybkiej i skutecznej interwencji, która pozwoli osobie w kryzysie odnaleźć wsparcie i drogę do rozwiązania problemu.

Co ciekawe, w przypadku nagłych i traumatycznych wydarzeń, takich jak wypadek drogowy czy kataklizm naturalny, interwencja kryzysowa może być świadczona bezpośrednio na miejscu zdarzenia przez specjalnie wyszkolony personel.

Ile etapów obejmuje interwencja kryzysowa?

W interwencji kryzysowej nie ma stałego schematu, który można stosować w każdej sytuacji. Zamiast tego, interwent musi dostosować swoje działania do konkretnego przypadku i potrzeb osoby w kryzysie. Elastyczność i indywidualne podejście są niezwykle ważnymi aspektami w tego rodzaju pomocy, aby zmaksymalizować skuteczność niesionego wsparcia. Niezbędne, jakie posiada interwent kryzysowy kwalifikacje, w pełni na to pozwalają.

Przebieg interwencji kryzysowej powszechnie można podzielić na 6 etapów:

 1. Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa potrzebującemu
 3. Udzielenie wsparcia (np. emocjonalnego)
 4. Poszukiwanie dostępnych rozwiązań
 5. Wskazanie nowych sposobów rozwiązywania problemów
 6. Samodzielne wdrażanie nowych strategii postępowania

Podejmowanie interwencji kryzysowej według powyższego schematu dzieli się na 2 typy stosowanych strategii: wysłuchania (etapy od 1 do 3) oraz działania (etapy od 4 do 6).

Należy pamiętać, że jest to jedynie ogólny model pomocy w ramach interwencji kryzysowej. W wielu przypadkach (np. przemocy domowej) za pierwszy etap uznawane jest już samo zgłoszenie się po pomoc – wykonanie telefonu do poradni czy podzielenie się problemem z kimś, kto podejmie kolejne kroki w celu uzyskania pomocy.

Ile trwa interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa jest pomocą krótkoterminową. Może być udzielona w formie jednorazowego wsparcia. Częściej obejmuje średnio 10 spotkań trwających 50-60 minut (czasem dłużej), przy czym pierwsza konsultacja odbywa się tak szybko, jak to możliwe – nawet 24h po zgłoszeniu potrzeby. Częstotliwość wizyt zależy od problemu i jego wagi – spotkania mogą odbywać się nawet kilka razy w tygodniu. Tym samym interwencja kryzysowa trwa od miesiąca do dwóch.

Czym różni się interwencja kryzysowa od innych form wsparcia?

Interwencja kryzysowa stanowi specyficzny rodzaj wsparcia psychologicznego, istotnie odróżniający się od psychoterapii oraz innych form pomocy psychologicznej pod względem czasu reakcji na zgłoszenie, czasu trwania, częstotliwości spotkań, celu udzielanego wsparcia i tego, kto najczęściej udziela pomocy.


Interwencja kryzysowaTerapia (np. psychoterapia)
czas reakcjitak szybko, jak to możliwe (najlepiej natychmiast)
często planowana z wyprzedzeniem
czas trwaniakilka tygodni
od kilku miesięcy do kilku lat
częstotliwość spotkańnawet kilka razy w tygodniu
raz na tydzień lub 2 tygodnie
celzapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji w sytuacji kryzysowej oraz zapobieganie dalszym szkodom
praca nad zaburzeniami i leczenie ich
kto najczęściej udziela wsparciainterdyscyplinarny zespół
terapeuta pracujący indywidualnie

Warto dodać, że interwencja kryzysowa może być również częścią szerszego planu wsparcia, a osoby korzystające z niej mogą być następnie skierowane do innych form terapii lub wsparcia, w zależności od potrzeb.

Czy interwencja kryzysowa jest płatna? Ile kosztuje?

Interwencja kryzysowa może być świadczona zarówno w ramach systemu publicznego, jak i przez prywatne ośrodki. W przypadku interwencji udzielanej przez system publiczny, jest ona bezpłatna dla osoby potrzebującej. Bezpłatne jest również udzielane wsparcie (także w ramach interwencji kryzysowej) w ramach rozmów telefonicznych lub rozmów online poprzez platformy finansowane z budżetu państwa.

Korzystanie z usług prywatnych ośrodków interwencji kryzysowej może wiązać się z kosztami o wysokości zależnej od świadczonej pomocy i renomy ośrodka. Średnie stawki za udzielenie jednej konsultacji w ramach interwencji kryzysowej w prywatnym centrum oscylują wokół kwot 180-300 zł.

 Gdzie znaleźć interwenta kryzysowego?

Jeśli szukasz pomocy w ramach interwencji kryzysowej, zajrzyj do naszej bazy interwentów kryzysowych. Platforma wskaże najlepszych specjalistów, do których możesz się zgłosić po wsparcie.

Interwent kryzysowy Warszawa, Gdańsk czy Lublin to przykładowe lokalizacje, jakie podejmują specjaliści dostępni na naszej platformie. Z pomocy możesz skorzystać także w formie online lub za pomocą czatu. Jeśli doświadczasz pewnego kryzysu lub trudnej sytuacji życiowej, nie wahaj się zgłosić do specjalisty.

Kto może pracować w ośrodku interwencji kryzysowej?

W ośrodkach interwencji kryzysowej pracują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom pozostającym w różnego rodzaju kryzysach. Są to m.in. psychologowie, terapeuci, pracownicy socjalni oraz interwenci kryzysowi. Do wykonywania pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej bądź podobnych konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, odpowiednich kwalifikacji oraz umiejętności komunikacyjnych.

Jakie interwent kryzysowy kwalifikacje musi posiadać?

Jako interwent kryzysowy praca nie należy do najłatwiejszych – nierzadko wymaga dyspozycyjności przez ok. 12 godzin w ciągu doby, a zatem również w nocy. Taka osoba musi wykazywać się opanowaniem, otwartością, komunikatywnością i ogromną empatią.

Jakie interwent kryzysowy kwalifikacje powinien posiadać pod względem formalnym?

Kandydat na takie stanowisko powinien być absolwentem studiów wyższych na jednym z wymienionych kierunków: psychologia, socjologia lub pedagogika. Może też mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej albo udokumentowane szkolenia z obszaru interwencji kryzysowej w wymiarze min. 120 godz. Niektóre placówki zatrudniające interwentów kryzysowych wymagają także ukończenia praktyk lub wolontariatu w ośrodkach interwencji kryzysowej lub w innych placówkach udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Warto wiedzieć: interwencja kryzysowa nie ogranicza się tylko do pomocy innym, ale także promuje samoopiekę i świadomość własnych potrzeb psychicznych. Osoby pracujące w obszarze interwencji kryzysowej są zwykle szkolone również w zakresie dbania o własne zdrowie psychiczne i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Zapraszamy do przeczytania następnego odcinka poradnika terapeutycznego o terapii poznawczo-behawioralnej.

FAQ - często zadawane pytania

Ile zarabia interwent kryzysowy?

Jako interwent kryzysowy praca zarobki zależą od miejsca pracy, doświadczenia oraz stopnia zaawansowania kwalifikacji. Obecnie średnie wynagrodzenie interwenta kryzysowego wynosi ok. 4000-4500 zł miesięcznie.Interwent kryzysowy praca Warszawa: miesięczne wynagrodzenie w stolicy może przekraczać 5000 zł.Osoby pracujące na własny rachunek mogą ustalać stawki zgodnie z rynkowymi standardam

Czy artykuł był dla Ciebie pomocny? Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze treści
Co moglibyśmy poprawić? (opcjonalnie)
zdjęcie Anna Wójcik autora postu o Interwent kryzysowy
Anna Wójcik
Psycholog
W 2018 roku skończyłam studia psychologiczne. Koncentruję się na terapii behawioralnej i rodzinnej. To co mnie przede wszystkim interesuje to człowiek i jego motywy. W życiu przede wszystkim chcę być szczęśliwa.

Poradź sobie z kryzysem

Interwent kryzysowy pomoże Ci zażegnać kryzys
Baza interwentów kryzysowych
Czytaj więcej:

X
Daj nam szansę pomóc Ci w znalezieniu najlepszego terapeuty
Opisz Twoją sytuację w minimum 60 znakach, a my pomożemy Ci znaleźć terapeutę dopasowanego do Twojego problemu
Już ponad 1250 osób skorzystało z naszej pomocy