Mowa bez granic - Jak pokonać trudności związane z afazją u dzieci?

Afazja u dzieci - Jak rozpoznać i leczyć zaburzenie językowe?

2023-03-07 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Czy Twoje dziecko ma trudności z mówieniem lub zrozumieniem mowy? To mogą być objawy afazji. Artykuł zawiera informacje na temat przyczyn, rodzajów i objawów afazji u dzieci, a także sposobów leczenia i wsparcia dla rodziców.

Afazja u dzieci - Definicja

Afazja to zaburzenie mowy, które może wystąpić u dzieci w wyniku uszkodzenia lub zaburzeń w mózgu. Afazja może objawiać się w różny sposób, w zależności od stopnia uszkodzenia. Może to obejmować trudności w mówieniu, pisaniu, słuchaniu, czytaniu i słownictwie. Dzieci z afazją mogą mieć problemy z wyrażaniem swoich myśli w wyraźny sposób, a także mogą mieć trudności z rozumieniem języka. Mogą również doświadczać trudności w porozumiewaniu się z innymi ludźmi. Afazja może być spowodowana urazem lub chorobą mózgu, taką jak udar lub zaburzenie neurologiczne. W przypadku niektórych dzieci afazja może być wrodzona.

Afazja u dzieci - Kiedy najczęściej diagnozowana?

Afazja u dzieci jest zaburzeniem mowy i języka, które może mieć wiele przyczyn, w tym urazy, choroby i inne czynniki. Może być czasowe lub trwałe i może prowadzić do trudności w wyrażaniu myśli słowami lub w odczytywaniu i rozumieniu mowy innych. Afazja u dzieci najczęściej diagnozowana jest w wieku od 4 do 7 lat i jest zwykle związana z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami układu nerwowego. 

Afazja u dzieci - Objawy

Afazja u dzieci jest zaburzeniem językowym, które wpływa na zdolność dziecka do mówienia, rozumienia, czytania i pisania. Objawy afazji u dzieci mogą być różne i zależą od typu afazji, który występuje u dziecka.

Afazja wypowiedzi

Objawy afazji wypowiedzi u dzieci obejmują:

 • Trudności w wypowiadaniu słów i zdania - dziecko może mieć problemy z formułowaniem zdań, brakować mu słów, mówić powoli lub z trudnością.
 • Błędy fonetyczne i gramatyczne - dziecko może popełniać błędy w wymowie i gramatyce, co może wpływać na zrozumienie mowy.
 • Trudności z powtarzaniem słów i fraz - dziecko może mieć problemy z powtarzaniem słów i fraz, co może wpływać na jego zdolność do naśladowania i uczenia się.
 • Trudności w zapamiętywaniu słów - dziecko może mieć trudności w zapamiętywaniu słów, co utrudnia mu utrzymywanie rozmowy.

Afazja rozumienia

Objawy afazji rozumienia u dzieci obejmują:

 • Trudności w zrozumieniu mowy - dziecko może mieć problemy z rozumieniem słów i zdań, co może wpływać na jego zdolność do komunikacji.
 • Trudności w rozpoznawaniu emocji w mowie - dziecko może mieć trudności w rozpoznawaniu emocji w mowie, co może wpływać na jego zdolność do reagowania na sytuacje społeczne.
 • Trudności w rozumieniu poleceń - dziecko może mieć trudności w rozumieniu poleceń, co utrudnia mu wykonywanie zadań.

Inne objawy afazji u dzieci obejmują:

 • Trudności w czytaniu i pisaniu - dziecko może mieć trudności z czytaniem i pisaniem, co utrudnia mu naukę.
 • Trudności w spostrzeganiu i rozumieniu gestów i mimiki - dziecko może mieć trudności w spostrzeganiu i rozumieniu gestów i mimiki, co utrudnia mu interakcję z innymi ludźmi.
 • Zmiany w zachowaniu - dziecko może wykazywać zmiany w zachowaniu, takie jak niepokój, frustrację lub agresywność, co może być wynikiem frustracji związanej z trudnościami w komunikacji.

Wszystkie te objawy mogą wystąpić u dzieci z afazją, jednak nie każde dziecko z afazją będzie wykazywać wszystkie te objawy.

Znajdź najlepszego dla Ciebie psychologa!

Rozwiąż test diagnostyczny, a dopasujemy Ci psychologa!

Znajdziemy Ci specjalistę, który specjalizuje się w problemach podobnych do Twoich.
Szybciej wyleczysz swoją chorobę!
Wybierzesz sobie tego psychologa, którego sposób terapii najbardziej będzie Ci odpowiadał.
Znajdziesz psychologa, który naprawdę Ci pomoże!
Afazja u dzieci Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!

Afazja u dzieci - Przyczyny

Afazja u dzieci jest zaburzeniem językowym, które może wpłynąć na zdolność dziecka do mówienia, rozumienia, czytania i pisania. W większości przypadków afazja u dzieci jest spowodowana uszkodzeniem mózgu, które może wynikać z różnych przyczyn.

Jedną z najczęstszych przyczyn afazji u dzieci są urazy mózgu, które mogą wystąpić w wyniku wypadków, upadków, czy zaburzeń neurologicznych. Urazy mózgu mogą spowodować uszkodzenie obszarów mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie języka i mowy, co prowadzi do trudności z komunikacją.

Inną przyczyną afazji u dzieci może być choroba niedokrwienna, czyli niedobór krwi w mózgu, który może prowadzić do uszkodzenia tkanek mózgowych. Choroba niedokrwienna może wynikać z chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak miażdżyca, zatorowość, czy nadciśnienie tętnicze.

Inne przyczyny afazji u dzieci mogą obejmować choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, guzy mózgu, padaczka i infekcje mózgu. Te choroby mogą wpłynąć na funkcjonowanie obszarów mózgu odpowiedzialnych za język i mowę, co prowadzi do trudności z komunikacją.

Niekiedy afazja u dzieci może mieć podłoże genetyczne, co oznacza, że jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Zaburzenia genetyczne mogą wpłynąć na rozwój mózgu i układu nerwowego, co prowadzi do trudności z językiem i mową.

Afazja u dzieci może także być spowodowana chorobami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, depresja, zaburzenia lękowe, czy zaburzenia osobowości. Choroby psychiczne mogą wpłynąć na funkcjonowanie mózgu i jego zdolność do przetwarzania języka i mowy.

Wreszcie, afazja u dzieci może wynikać z różnych czynników środowiskowych, takich jak niedożywienie, zanieczyszczenie środowiska, niski poziom wykształcenia rodziców i brak dostępu do edukacji.

Wszystkie te przyczyny mogą prowadzić do uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za język i mowę, co prowadzi do trudności z komunikacją. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zwracali uwagę na wczesne objawy afazji u dzieci i konsultowali się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny i planu leczenia.

Afazja u dzieci - Rodzaje

Afazja u dzieci jest zaburzeniem językowym, które może wpłynąć na zdolność dziecka do mówienia, rozumienia, czytania i pisania. W zależności od rodzaju afazji, dziecko może mieć trudności z różnymi aspektami języka.

Najczęściej występujące typy afazji u dzieci to:

 • Afazja wypowiedzi (ekspresywna) - jest to zaburzenie, które wpływa na zdolność dziecka do wypowiadania się. Dziecko może mieć trudności z formułowaniem zdań, znalezieniem odpowiednich słów, popełniać błędy gramatyczne i fonetyczne. Może też mieć problemy z powtarzaniem słów i fraz.
 • Afazja rozumienia (receptywna) - jest to zaburzenie, które wpływa na zdolność dziecka do zrozumienia mowy. Dziecko może mieć trudności z rozumieniem słów i zdań, rozpoznawaniem emocji w mowie oraz wykonywaniem poleceń.
 • Afazja mieszana - jest to kombinacja afazji wypowiedzi i rozumienia. Dziecko może mieć trudności z formułowaniem zdań i zrozumieniem mowy.
 • Afazja nominalna - jest to zaburzenie, które wpływa na zdolność dziecka do nazywania przedmiotów i ludzi. Dziecko może mieć trudności z nazwaniem przedmiotów, ludzi i miejsc.
 • Afazja przestrzenna - jest to zaburzenie, które wpływa na zdolność dziecka do rozumienia i opisywania przestrzeni i ruchu. Dziecko może mieć trudności z rozumieniem instrukcji dotyczących przestrzeni i poruszania się w niej.
 • Afazja fonologiczna - jest to zaburzenie, które wpływa na zdolność dziecka do rozpoznawania i wydobywania dźwięków języka. Dziecko może mieć trudności w rozpoznawaniu i wydobywaniu dźwięków języka, co może wpłynąć na jego zdolność do czytania i pisania.
 • Afazja aprosodii - jest to zaburzenie, które wpływa na zdolność dziecka do kontrolowania intonacji, rytmu i tempa mowy. Dziecko może mówić monotonnie lub z trudnościami w kontroli intonacji, co może wpłynąć na jego zdolność do wyrażania emocji.

Wszystkie te typy afazji wpływają na zdolność dziecka do komunikacji, a rodzaj i nasilenie objawów zależy od indywidualnych cech dziecka.

Afazja u dzieci - Skutki 

Afazja u dzieci ma szereg skutków, które mogą mieć negatywny wpływ na ich zdrowie i rozwój. Afazja jest zaburzeniem mowy, które powoduje trudności w mówieniu, pisaniu, czytaniu i rozumieniu. Dotyka ona około jedną na sto osób w wieku szkolnym i jest zwykle spowodowana urazem mózgu.

Dla dzieci dotkniętych afazją, konsekwencje tego zaburzenia mogą być bardzo poważne. Dzieci afatyczne mogą mieć trudności w komunikacji z innymi, co może wpłynąć na ich towarzyskie i społeczne życie. Mogą również mieć trudności w uczeniu się nowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Niektóre dzieci afatyczne mogą również cierpieć na inne zaburzenia neurologiczne, takie jak zaburzenia percepcji, koncentracji i pamięci.

Afazja może również wywoływać problemy emocjonalne u dzieci, takie jak depresja, lęk i niska samoocena. Dzieci afatyczne często odczuwają frustrację z powodu swoich trudności w mówieniu i komunikowaniu się z innymi. Mogą też doświadczać wykluczenia społecznego, co może wpływać na ich samopoczucie.

Niezależnie od tego, jak ciężkie są skutki afazji u dzieci, istnieją sposoby, by im pomóc. Terapia logopedyczna jest jednym ze sposobów leczenia afazji u dzieci i może pomóc im w poprawie ich mowy i komunikacji. Aktywności terapeutyczne mogą obejmować ćwiczenia mowy i języka, ćwiczenia uczenia się i strategie komunikowania się, które pomogą dziecku w zarządzaniu jego trudnościami.

Afazja u dzieci - Diagnoza

Proces diagnozowania afazji u dzieci jest złożony i wymaga zastosowania różnych testów i badań. W pierwszej kolejności, lekarz przeprowadza wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka w celu zebrania informacji na temat historii medycznej dziecka oraz obecnych objawów.

Następnie lekarz przeprowadza badanie neurologiczne, w którym ocenia funkcje mózgu i układu nerwowego dziecka. Badanie to obejmuje ocenę mowy, rozumienia języka, pamięci, koordynacji ruchowej, wzroku i słuchu.

W procesie diagnozowania afazji u dzieci stosuje się również różnego rodzaju testy i oceny językowe. Jednym z najczęściej stosowanych testów jest test Porozumienia i Wyrażania Mowy (TOWRE), który ocenia umiejętność dziecka w zakresie czytania, pisania i rozumienia mowy.

Innym testem stosowanym w diagnozowaniu afazji u dzieci jest test Repetycji Słów (WRep), który ocenia zdolność dziecka do powtarzania słów i zdań, co jest ważne w diagnozowaniu afazji wypowiedzi.

Kolejnym testem, który jest stosowany w diagnozowaniu afazji u dzieci jest test Skojarzeń Obrazkowych (TPA), który ocenia zdolność dziecka do łączenia słów z obrazkami. Ten test pomaga w diagnozowaniu afazji rozumienia.

Dodatkowo, w niektórych przypadkach lekarz może zlecić badania obrazowe mózgu, takie jak tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI). Te badania pozwalają na ocenę struktury mózgu i pomagają w diagnozowaniu uszkodzeń mózgu, które mogą prowadzić do afazji.

W procesie diagnozowania afazji u dzieci, ważne jest również przeprowadzenie oceny psychologicznej i emocjonalnej dziecka. Często afazja u dzieci wiąże się z trudnościami w nauce i zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak lęk czy frustracja, więc lekarz powinien ocenić te aspekty w procesie diagnostycznym.

Podsumowując, proces diagnozowania afazji u dzieci wymaga zastosowania różnych testów i badań, w tym badania neurologicznego, testów językowych, badań obrazowych mózgu oraz oceny psychologicznej i emocjonalnej dziecka. Dzięki temu możliwe jest ustalenie dokładnej przyczyny afazji i plan leczenia, który najlepiej odpowiada potrzebom dziecka.

Afazja u dzieci - Leczenie

Afazja u dzieci to zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia mózgu, które może być spowodowane urazem, chorobą lub zaburzeniem rozwoju. Objawy afazji u dzieci mogą obejmować trudności w porozumiewaniu się, problemy z rozumieniem mowy i trudności z używaniem słów. Leczenie afazji u dzieci zależy od przyczyny i stopnia nasilenia zaburzenia.

W niektórych przypadkach, w których afazja u dziecka jest spowodowana urazem mózgu, chirurgia może być konieczna w celu usunięcia uszkodzonego obszaru mózgu. Jest to jednak rzadkie rozwiązanie i zwykle jest stosowane tylko w bardzo poważnych przypadkach.

Terapia

Terapia mowy jest zwykle podstawowym sposobem leczenia afazji u dzieci. Terapia ta może obejmować ćwiczenia artykulacyjne, naukę słownictwa i gramatyki oraz trening rozumienia mowy. Terapia mowy jest zwykle przeprowadzana przez logopedę i może wymagać regularnych wizyt.

Inne metody leczenia afazji u dzieci obejmują terapię behawioralną, terapię zajęciową i terapię edukacyjną. Terapia behawioralna koncentruje się na modyfikowaniu zachowań i nauczaniu dziecka, jak radzić sobie z trudnościami w komunikacji. Terapia zajęciowa polega na stosowaniu różnych zajęć i gier, które pomagają dziecku ćwiczyć umiejętności językowe. Terapia edukacyjna polega na nauczaniu dziecka, jak korzystać z pomocy językowych, takich jak tablice do pisania i komputery.

W przypadku afazji u dzieci bardzo ważne jest, aby zacząć leczenie jak najwcześniej. Im szybciej rozpocznie się terapia, tym większe szanse na poprawę umiejętności językowych dziecka. W przypadkach, gdy afazja jest spowodowana poważnym uszkodzeniem mózgu, niektóre trudności językowe mogą pozostać na stałe. Jednakże, w większości przypadków, z odpowiednim leczeniem, dziecko może nauczyć się radzić sobie z trudnościami językowymi i prowadzić normalne życie.

Afazja u dzieci - Zalecenia dla rodziców

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma afazję, warto skonsultować się z lekarzem lub logopedą, którzy będą mogli przeprowadzić odpowiednie badania i postawić diagnozę. W przypadku potwierdzenia afazji, ważne jest, aby podjąć działania, które pomogą Twojemu dziecku w poprawie umiejętności językowych.

Oto kilka zaleceń dla rodziców, którym dziecko zostało zdiagnozowane z afazją:

 1. Skonsultuj się z logopedą i regularnie uczestnicz w terapiach mowy. Terapia mowy jest kluczowym elementem leczenia afazji u dzieci i regularne wizyty u logopedy pomogą Twojemu dziecku w poprawie umiejętności językowych.
 2. Zachęcaj dziecko do mówienia i słuchania. Pamiętaj, aby pozwolić dziecku na wyrażanie swoich myśli i uczuć oraz bycie aktywnym uczestnikiem rozmów. Zachęcaj dziecko do słuchania innych i stawiania pytań.
 3. Używaj prostych i zrozumiałych instrukcji. Stosuj jasny i prosty język, który jest łatwy do zrozumienia. Unikaj złożonych zdań i skomplikowanej gramatyki.
 4. Używaj obrazków i symboli. Korzystaj z obrazków i symboli, które pomogą Twojemu dziecku w zrozumieniu języka i wyrażaniu swoich myśli. Możesz stosować karty z obrazkami lub aplikacje na tablety i telefony komórkowe.
 5. Używaj różnych metod nauki. Nie ograniczaj się do jednej metody nauczania. Stosuj różne ćwiczenia i gry, które pomogą Twojemu dziecku w ćwiczeniu różnych umiejętności językowych.
 6. Bądź cierpliwy i wyrozumiały. Pamiętaj, że leczenie afazji u dzieci może być długotrwałe i wymagać dużo pracy. Bądź cierpliwy i wyrozumiały wobec swojego dziecka i wspieraj je w trudnym procesie poprawy umiejętności językowych.

Pamiętaj, że Twoje wsparcie i zaangażowanie są kluczowe dla sukcesu leczenia afazji u Twojego dziecka. Bądź otwarty na sugestie i wskazówki od lekarzy i logopedów, którzy pomogą Ci w zapewnieniu dziecku najlepszej możliwej opieki i leczenia.


FAQ - często zadawane pytania

Jak wypowiada się dziecko z afazją?

Dziecko z afazją może mieć trudności w wypowiadaniu słów, składaniu zdań i zrozumieniu mowy. Może również mieć problemy z pamięcią słowną i zwracaniem uwagi na mowę innych osób. Wszystko to może wpływać na komunikację dziecka i utrudniać mu porozumiewanie się z innymi ludźmi.

Czy z afazji da się wyrosnąć?

W zależności od przyczyny afazji, istnieje szansa, że dziecko będzie mogło się z niej wyleczyć lub nauczyć radzenia sobie z jej skutkami. Ważna jest wczesna diagnoza i szybkie rozpoczęcie terapii logopedycznej i neurologicznej. Dlatego też niezbędna jest pomoc specjalisty, który pomoże dziecku w powrocie do zdrowia.

Gdzie się udać, gdy podejrzewamy afazję u dziecka?

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć afazję, należy skonsultować się z logopedą lub neurologiem dziecięcym. Te specjalistyczne poradnie udzielają profesjonalnej pomocy w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń mowy i języka u dzieci.

Czy artykuł był dla Ciebie pomocny? Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze treści
Co moglibyśmy poprawić? (opcjonalnie)
zdjęcie Andrzej Stępień autora postu o
Andrzej Stępień
Logopeda
Pracuję z dziećmi i dorosłymi głównie nad wadami wymowy i zaburzeniami płynności (jąkanie), ale pomagałem też poradzić sobie z afazją i dyzartrią. Pracuję w zawodzie od 2005 roku.

Znajdź właściwego psychologa!

Rozwiąż test diagnostyczny a dopasujemy Ci najlepszego specjalistę!
Rozwiąż test
Czytaj więcej:

X
Daj nam szansę pomóc Ci w znalezieniu najlepszego terapeuty
Opisz Twoją sytuację w minimum 60 znakach, a my pomożemy Ci znaleźć terapeutę dopasowanego do Twojego problemu
Już ponad 1250 osób skorzystało z naszej pomocy