Jak radzić sobie z trudnościami szkolnymi związanymi z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią?

Trudności w uczeniu się - Czym jest dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia?

2023-03-12 (ostatnia aktualizacja: 2023-07-11)
Czym są dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia i jak wpływają na proces nauki? Jak można pomóc osobom z tymi zaburzeniami?" - To zaburzenia, które mogą powodować trudności w nauce. Dlaczego tak się dzieje i co można zrobić, by pomóc osobom z tymi zaburzeniami? Dowiedz się więcej o tym temacie i poznaj skuteczne metody pracy z osobami, które borykają się z trudnościami szkolnymi związanymi z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią.

Trudności w uczeniu się

Specyficzne trudności w uczeniu się (ang. Specific Learning Disorders, SLD) to grupa zaburzeń, które wpływają na zdolność jednostki do zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w sposób adekwatny do jej wieku i zdolności intelektualnych. W wyniku tych zaburzeń, osoby dotknięte SLD mają trudności w nauce i osiąganiu oczekiwanych wyników, pomimo przeciętnej lub powyżej przeciętnej inteligencji. SLD jest terminem ogólnym, który obejmuje kilka różnych zaburzeń, w tym dysleksję, dysgrafię i dyskalkulię. Każde z tych zaburzeń ma swoje własne objawy i przyczyny, jednak wszystkie wpływają na zdolność jednostki do przyswajania wiedzy i umiejętności.

Specyficzne trudności w uczeniu się to zaburzenia procesów poznawczych, które utrudniają nabywanie i przyswajanie umiejętności szkolnych w jednym lub kilku obszarach, takich jak czytanie, pisanie, matematyka i rozumienie mowy. Zaburzenia te nie wynikają z ogólnego niedorozwoju intelektualnego ani z niedostatecznych doświadczeń szkolnych. Zgodnie z kryteriami diagnostycznymi, trudności specyficzne w uczeniu się występują u około 5-15% populacji.

Objawy specyficznych trudności w uczeniu się mogą być różne w zależności od obszaru, w którym występują. Oto niektóre z najczęstszych objawów w poszczególnych obszarach:

 • Czytanie: trudności z dekodowaniem słów, czytanie wolne i niedokładne, trudności z rozumieniem tekstu, powolna reakcja na pytania i instrukcje.
 • Pisanie: trudności z formułowaniem i zapisywaniem myśli, problemy z ortografią, gramatyką i interpunkcją, trudności z pisaniem bez błędów składniowych i interpunkcyjnych.
 • Matematyka: trudności z liczeniem, rozumieniem działań matematycznych, rozumieniem koncepcji matematycznych, trudności z rozwiązywaniem problemów matematycznych.
 • Rozumienie mowy: trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem słów, trudności z interpretacją tonu głosu i wyrażeń mimicznych, trudności z rozumieniem zwrotów idiomatycznych i przenośni.

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się jest kluczowa dla zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiedniej pomocy i wsparcia. Wczesne wykrycie i interwencja mogą pomóc w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom, takim jak frustracja, stres, niepowodzenia w nauce i problemy emocjonalne. W procesie diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się należy wykonać wiele różnych testów i ocen.

Trudności w uczeniu się - Dysleksja

Dysleksja to specyficzne zaburzenie rozwoju czytania, które wpływa na zdolność jednostki do rozpoznawania słów pisanymi, zrozumienia tekstu czytanego i pisania. Według danych Amerykańskiej Agencji ds. Edukacji Specjalnej, dotyka ona około 5-10% populacji. W artykule tym omówimy przyczyny, objawy i skutki dysleksji.

Dysleksja - Przyczyny

Przyczyny dysleksji są złożone i wieloczynnikowe, a wiele z nich jest wciąż nieznanych. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na rozwój dysleksji:

 • Dziedziczność: Badania wskazują, że genetyczne czynniki odgrywają istotną rolę w rozwoju dysleksji.
 • Problemy w rozwoju mózgu: Naukowcy wykazali, że osoby z dysleksją mają trudności w korzystaniu z tych samych obszarów mózgu, które są wykorzystywane do czytania i pisania.
 • Czynniki środowiskowe: Czynniki takie jak niski status socjoekonomiczny, brak odpowiedniego wsparcia rodziny, problemy zdrowotne i stres mogą zwiększać ryzyko rozwoju dysleksji.

Dysleksja - Objawy

Objawy dysleksji są zróżnicowane i mogą się różnić w zależności od wieku, płci i innych czynników. Oto niektóre z najczęstszych objawów dysleksji:

Znajdź najlepszego dla Ciebie psychologa!

Rozwiąż test diagnostyczny, a dopasujemy Ci psychologa!

Znajdziemy Ci specjalistę, który specjalizuje się w problemach podobnych do Twoich.
Zaproponujemy Ci psychologów, którzy najlepiej się sprawdzili dla osób podobnych do Ciebie.
Wybierzesz sobie tego psychologa, którego sposób terapii najbardziej będzie Ci odpowiadał.
Znajdziesz psychologa, który naprawdę Ci pomoże!
trudności w uczeniu się Zdiagnozuj się i znajdź psychologa!
 • Trudności z czytaniem: osoby z dysleksją mają trudności w identyfikacji liter, rozpoznawaniu sylab i słów, a także z powiązaniem słów z ich znaczeniem.
 • Trudności z pisaniem: osoby z dysleksją mają trudności w pisaniu wyraźnych, zrozumiałych i składnych zdań. Często mają problemy z gramatyką i składnią.
 • Trudności z ortografią: osoby z dysleksją często popełniają błędy ortograficzne, które nie są wynikiem braku uwagi lub zrozumienia, ale wynikają z trudności z rozpoznawaniem liter i słów.
 • Trudności z rozumieniem tekstu czytanego: osoby z dysleksją mogą mieć trudności z rozumieniem tekstu czytanego, co utrudnia zrozumienie przekazu i wykorzystanie informacji zawartej w tekście.
 • Trudności z liczeniem: osoby z dysleksją często mają trudności z liczeniem, wykonywaniem działań matematycznych i rozumieniem relacji między liczbami.

Dysleksja - Skutki

Dysleksja może mieć poważne skutki, zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Oto niektóre z najczęstszych skutków dysleksji:

 • Problemy emocjonalne: Osoby z dysleksją często doświadczają niskiej samooceny, stresu i niepokoju z powodu trudności w nauce.
 • Problemy z edukacją: Osoby z dysleksją mogą mieć trudności w nauce, co może prowadzić do powtarzania klas, a w skrajnych przypadkach do rezygnacji z nauki.
 • Problemy z zatrudnieniem: Osoby z dysleksją mogą mieć trudności w znalezieniu pracy, szczególnie w branżach, gdzie wymagana jest dobra znajomość pisania i czytania.
 • Problemy z codziennym funkcjonowaniem: Osoby z dysleksją mogą mieć trudności w codziennych czynnościach, takich jak wypełnianie formularzy czy czytanie instrukcji.

Dysleksja to zaburzenie rozwoju czytania, które może mieć poważne konsekwencje dla jednostki i społeczeństwa. Przyczyny dysleksji są złożone i wieloczynnikowe, a objawy dysleksji są zróżnicowane i mogą się różnić w zależności od wieku, płci i innych czynników. Diagnoza i wczesna interwencja są kluczowe dla zmniejszenia skutków dysleksji i pomocy osobom z tym zaburzeniem w osiągnięciu sukcesu w nauce i w życiu.

Trudności w uczeniu się - Dysgrafia

Dysgrafia to zaburzenie uczenia się pisania, które objawia się trudnościami z przeprowadzaniem procesu pisania ręcznego lub zrozumieniem formy pisanych słów. Osoby z dysgrafią mają trudności z wyrażaniem swoich myśli na piśmie, a także z zrozumieniem i interpretacją pisanych słów. W tym artykule omówimy przyczyny, objawy i skutki dysgrafii.

Dysgrafia - Przyczyny

Przyczyny dysgrafii są różnorodne i wciąż nie do końca poznane. Może to być spowodowane czynnikami genetycznymi, urazami mózgu, niskim poziomem umiejętności ruchowych, trudnościami w procesach poznawczych lub problemami emocjonalnymi. Często dysgrafia jest również związana z innymi zaburzeniami uczenia się, takimi jak dysleksja, dysortografia czy dyskalkulia.

Dysgrafia - Objawy 

Objawy dysgrafii różnią się w zależności od osoby i stopnia jej zaburzenia. Oto niektóre z najczęstszych objawów dysgrafii:

 • Trudności z pisaniem: osoby z dysgrafią mają trudności z przeprowadzaniem procesu pisania, co może prowadzić do niestarannego i trudno czytelnego pisma, nieprawidłowego ułożenia liter, błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
 • Trudności z koordynacją ruchową: osoby z dysgrafią często mają trudności z koordynacją ruchową, co prowadzi do trudności z przestrzennym ułożeniem liter i trudnościami z pisaniem w linii.
 • Trudności z przetwarzaniem wizualnym: osoby z dysgrafią mają trudności z przetwarzaniem wizualnym, co może prowadzić do trudności z rozpoznawaniem liter i słów oraz z rozumieniem formy pisanych słów.
 • Trudności z gramatyką i interpunkcją: osoby z dysgrafią często mają trudności z gramatyką i interpunkcją, co prowadzi do nieprawidłowych składniowych i interpunkcyjnych.

Dysgrafia - Skutki

Osoby z dysgrafią mogą doświadczać szeregu negatywnych skutków, w tym:

 • Trudności w szkole: osoby z dysgrafią mają trudności z napisaniem zadań domowych, notatkami na lekcjach, a także z pisemnymi egzaminami, co może prowadzić do niepowodzeń w szkole.
 • Problemy emocjonalne: trudności z pisaniem mogą prowadzić do frustracji, lęku i niskiego poczucia własnej wartości.
 • Trudności w codziennym życiu: osoby z dysgrafią mogą mieć trudności z wypełnianiem formularzy, pisaniem list, tworzeniem notatek i pism urzędowych, co może prowadzić do problemów w codziennym życiu.
 • Problemy z komunikacją: dysgrafia może prowadzić do trudności w przekazywaniu myśli na piśmie, co może wpływać na komunikację z innymi ludźmi.

Dysgrafia - Diagnoza i Leczenie

Diagnoza dysgrafii jest dokonywana przez specjalistów, takich jak neuropsychologowie, psycholodzy czy logopedzi. Zwykle wymaga to przeprowadzenia testów, które oceniają umiejętności pisarskie, poznawcze i emocjonalne. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mogą pomóc w zapobieganiu trudnościom związanych z dysgrafią.

Leczenie dysgrafii zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i może obejmować terapię psychologiczną, terapię zajęciową, ćwiczenia manualne, a także specjalistyczne narzędzia takie jak specjalne długopisy, tablice do pisania i programy komputerowe.

Trudności w uczeniu się - Dyskalkulia

Dyskalkulia to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, które mogą mieć znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie i rozwój osobisty. W tym artykule omówimy przyczyny, objawy i skutki dyskalkulii oraz sposoby diagnozowania i leczenia.

Dyskalkulia - Przyczyny

Przyczyny dyskalkulii nie są jeszcze w pełni zrozumiałe, ale wiele badań sugeruje, że zaburzenie to jest związane z nieprawidłową funkcją mózgu i procesami poznawczymi. Może to obejmować problemy z przetwarzaniem informacji wizualnych, przestrzennych i numerycznych. Czynniki genetyczne, problemy porodowe i urazy głowy mogą również przyczyniać się do wystąpienia dyskalkulii.

Dyskalkulia - Objawy

Osoby z dyskalkulią mają trudności z rozumieniem koncepcji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, jak również z ich stosowaniem w praktyce. Mogą mieć trudności z zapamiętywaniem i aplikowaniem faktów matematycznych, a także z przeprowadzaniem prostych obliczeń. Mogą też mieć problemy z kojarzeniem liczb z ilością, porównywaniem wielkości, czytaniem i pisaniem liczb oraz z używaniem symboli matematycznych. Trudności w matematyce mogą prowadzić do poczucia niskiej wartości, stresu, frustracji i obniżonej samooceny.

Dyskalkulia - Skutki

Dyskalkulia może mieć negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie, na przykład na umiejętność liczenia pieniędzy, czytania zegara, mierzenia i oceny wielkości. Osoby z dyskalkulią mogą mieć również trudności w szkole, zwłaszcza w nauce matematyki. Mogą mieć trudności z zapamiętywaniem faktów matematycznych, wykonywaniem działań matematycznych i rozumieniem koncepcji matematycznych. Może to prowadzić do opóźnień w nauce, zaniżonej samooceny i frustracji.

Dyskalkulia - Diagnoza i Leczenie

Diagnoza dyskalkulii jest dokonywana przez specjalistów, takich jak neuropsychologowie, psycholodzy czy pedagodzy specjalni. Zwykle wymaga to przeprowadzenia testów, które oceniają umiejętności matematyczne, poznawcze i emocjonalne. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mogą pomóc w zapobieganiu trudnościom związanym z dyskalkulią.

Leczenie dyskalkulii zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i może obejmować terapię psychologiczną, terapię zajęciową, a także specjalistyczne narzędzia takie jak kalkulatory, programy komputerowe, gry edukacyjne i pomoce naukowe. Terapia skupia się na rozwijaniu umiejętności matematycznych i poprawie poziomu samooceny. Może również obejmować naukę strategii, takich jak używanie obrazów mentalnych, aby pomóc w zapamiętywaniu faktów matematycznych.

Dyskalkulia to poważne zaburzenie, które może mieć negatywny wpływ na życie i rozwój osobisty. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie są kluczowe dla zapobiegania trudnościom związanym z dyskalkulią. Osoby z dyskalkulią potrzebują wsparcia i zrozumienia, aby rozwijać swoje umiejętności matematyczne i zwiększać poziom samooceny. Współpraca z pedagogiem specjalnym i terapeutą może pomóc w opracowaniu indywidualnego planu leczenia i nauki, który odpowiada specyficznym potrzebom i umiejętnościom pacjenta.

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się jest ważna dla określenia, czy osoba ma problemy z nauką z powodu specyficznych zaburzeń, takich jak dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia. Istnieją różne testy i procedury, które mogą pomóc w diagnozowaniu tych zaburzeń.

 • Testy poznawcze i akademickie Testy poznawcze i akademickie to narzędzia, które pomagają w ocenie umiejętności dziecka w różnych obszarach, takich jak pamięć, uwaga, percepcja wzrokowa, przetwarzanie słuchowe i logiczne myślenie matematyczne. Te testy mogą pomóc w wykryciu specyficznych trudności w uczeniu się, takich jak dysleksja i dyskalkulia. Przykładowe testy poznawcze i akademickie to WISC-V, K-ABC-II, WIAT-III czy TOWL-4.
 • Testy czytaniaTesty czytania to narzędzia, które pomagają w ocenie umiejętności czytania dziecka. Mogą pomóc w wykryciu specyficznych trudności związanych z dysleksją, takich jak problemy z fonetycznym przetwarzaniem i rozpoznawaniem słów. Przykładowe testy czytania to Comprehensive Test of Phonological Processing (CTOPP), Test of Word Reading Efficiency (TOWRE) czy Gray Oral Reading Tests (GORT).
 • Testy pisaniaTesty pisania to narzędzia, które pomagają w ocenie umiejętności pisania dziecka. Mogą pomóc w wykryciu specyficznych trudności związanych z dysgrafią, takich jak problemy z koordynacją ruchową i formowaniem liter. Przykładowe testy pisania to Test of Written Language (TOWL-4), Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) czy Handwriting Assessment Battery for Children (HABC).
 • Testy matematyczne Testy matematyczne to narzędzia, które pomagają w ocenie umiejętności matematycznych dziecka. Mogą pomóc w wykryciu specyficznych trudności związanych z dyskalkulią, takich jak problemy z rozumieniem pojęć matematycznych i przetwarzaniem liczb. Przykładowe testy matematyczne to Woodcock-Johnson Tests of Achievement (WJ-III), Test of Mathematics Ability (TOMA-3) czy Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC).

Procedury diagnostyczne

Procedury diagnostyczne to procesy, które pomagają w identyfikacji specyficznych trudności związanych z uczeniem się. Mogą obejmować badanie medyczne, rozmowy z nauczycielami, rodzicami i dzieckiem oraz obserwacje zachowań i postaw dziecka w różnych sytuacjach. 

Przed przystąpieniem do diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się, ważne jest ustalenie dokładnej historii medycznej i edukacyjnej danej osoby. Należy również przeprowadzić wywiad z rodzicami lub opiekunami, aby uzyskać informacje na temat zachowań i umiejętności dziecka w różnych sytuacjach.

W diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się używa się testów i procedur, w tym:

 • Testy psychometryczne - oceniają one różne aspekty funkcjonowania poznawczego, takie jak inteligencja, pamięć, uwaga, percepcja wzrokowa i słuchowa.
 • Testy neuropsychologiczne - służą do oceny różnych aspektów funkcjonowania mózgu, takich jak uwaga, pamięć, myślenie abstrakcyjne i przetwarzanie informacji wzrokowej i słuchowej.
 • Obserwacja zachowania - obejmuje obserwację dziecka w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, aby ocenić jego umiejętności społeczne, emocjonalne i zachowanie w klasie.
 • Wywiad z nauczycielem - nauczyciel jest w stanie dostarczyć cennych informacji na temat zachowania, umiejętności i trudności ucznia w klasie.

Po przeprowadzeniu diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się, specjaliści mogą zalecić odpowiednie strategie i interwencje edukacyjne, które pomogą uczniowi w osiągnięciu sukcesu szkolnego i społecznego.

Dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia - Skuteczne metody nauczania 

Osoby z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią potrzebują specjalnego podejścia w procesie nauki. Wymagają one skutecznych metod nauczania, które pozwolą im rozwijać swoje umiejętności i osiągać sukcesy szkolne. Poniżej przedstawiamy kilka skutecznych metod nauczania dla osób z specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

 • Multisensoryczne podejście - polega na wykorzystaniu wielu zmysłów do nauki, co pomaga wzmocnić pamięć sensoryczną i zwiększyć zrozumienie materiału. W przypadku osób z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią zaleca się wykorzystanie wizualnych, słuchowych i kinestetycznych metod nauczania.
 • Metoda orton-gillingham - jest to metoda nauczania czytania i pisania, która wykorzystuje multisensoryczne podejście. Składa się ona z serii kroków, które są nauczane w sposób konsekwentny i systematyczny.
 • Metoda Wilsona - jest to metoda nauczania czytania i pisania, która jest podobna do metody orton-gillingham, ale dodatkowo skupia się na wzmocnieniu umiejętności fonemicznych.
 • Metoda matematyki wizualnej - jest to metoda nauczania matematyki, która wykorzystuje wizualizację, aby pomóc uczniom z dyskalkulią zrozumieć koncepcje matematyczne. Ta metoda polega na wykorzystaniu wizualnych narzędzi, takich jak bloki i schematy, aby przedstawić problemy matematyczne.
 • Metoda oparta na technologii - jest to metoda nauczania, która wykorzystuje różne narzędzia technologiczne, takie jak aplikacje edukacyjne, gry i programy komputerowe. Ta metoda jest szczególnie pomocna dla uczniów z dysleksją, którzy mogą korzystać z programów tekstowych, aby pomóc im czytać i pisać.
 • Indywidualne plany nauczania - uczniowie z specyficznymi trudnościami w uczeniu się potrzebują spersonalizowanego podejścia do nauki. Indywidualne plany nauczania pozwalają na dostosowanie materiału do indywidualnych potrzeb ucznia i skupienie się na jego mocnych stronach.
 • Ćwiczenia motoryczne i kognitywne - osoby z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią mogą również korzystać z ćwiczeń motorycznych i kognitywnych, aby wzmocnić swoje umiejętności i poprawić koordynację ręka-oko.

Dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia - Terapie i interwencje 

Osoby z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią potrzebują specjalnego podejścia w procesie terapeutycznym, aby móc skutecznie radzić sobie z trudnościami w nauce. Terapie i interwencje, takie jak terapia behawioralna, terapia mowy i inne, mogą pomóc tym osobom w osiągnięciu sukcesu w nauce i codziennym życiu.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest jednym z najczęściej stosowanych podejść terapeutycznych w przypadku specyficznych trudności w uczeniu się. Polega na kształtowaniu pozytywnych zachowań poprzez zmianę środowiska i wprowadzenie motywacji. W terapii behawioralnej stosuje się różne techniki, takie jak nagrody, pochwały i programowanie wzmocnień, aby zachęcić do podejmowania pozytywnych działań.

Terapia mowy

Terapia mowy może pomóc osobom z dysleksją i dysgrafią w poprawie umiejętności językowych, takich jak rozumienie, czytanie i pisaniu. Terapeuci mowy stosują różne techniki, takie jak ćwiczenia artykulacyjne, trening rozumienia słów i zdolność do wypowiadania się poprawnie.

Terapia sensoryczna

Terapia sensoryczna polega na stymulowaniu różnych zmysłów, aby pomóc w poprawie umiejętności percepcyjnych, takich jak słuch, wzrok i dotyk. Terapia ta może pomóc osobom z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią w poprawie koordynacji ruchowej, rozumieniu przestrzeni i postrzeganiu obiektów.

Terapia komputerowa

Terapia komputerowa może pomóc osobom z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią w poprawie umiejętności językowych, matematycznych i grafomotorycznych. Programy komputerowe, takie jak gry edukacyjne, mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności czytania, pisania i matematyki.

Terapia interdyscyplinarna

Terapia interdyscyplinarna to podejście, które łączy różne specjalizacje, takie jak psychologia, pedagogika i terapia zajęciowa, w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dla osób z trudnościami w uczeniu się. Terapia interdyscyplinarna może pomóc w identyfikacji przyczyn trudności w nauce i opracowaniu spersonalizowanego planu terapeutycznego.

Ważne jest, aby terapia i interwencje były dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Zdolność do radzenia sobie z trudnościami w nauce zależy od wielu czynników. Czynniki ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się są różnorodne i w większości dotyczą okresu prenatalnego i wczesnego dzieciństwa. Należą do nich m.in. problemy z ciążą, porodem, wczesne zaburzenia rozwoju mowy, niski poziom wykształcenia rodziców, zaniedbania emocjonalne i/lub fizyczne, niedożywienie i choroby w okresie niemowlęcym czy zaburzenia neurologiczne. Ważne jest, aby wczesne wykrycie i interwencja w przypadku wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się były jak najwcześniejsze, ponieważ w ten sposób można znacznie poprawić szanse dziecka na rozwój i naukę.

Dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia  - Wsparcie uczniów

Osoby z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią wymagają szczególnego wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i innych specjalistów. Oto kilka sposobów, jakie można wykorzystać, aby pomóc uczniom z trudnościami w uczeniu się:

Nauczyciele powinni stosować różne metody i strategie nauczania, aby pomóc uczniom z trudnościami w nauce. Mogą to być np. metody wizualne, słuchowe i kinestetyczne. Ważne jest, aby nauczyciele zapewnić uczniom czas i wsparcie, aby mogli przyswoić nowe treści.

Nauczyciele powinni również dostosować swoje podejście do uczniów z trudnościami w uczeniu się. Mogą to być np. dodatkowe ćwiczenia, wyjaśnienia, pomoc przy organizacji pracy i innych aspektach szkolnych.

Rodzice powinni być zaangażowani w edukację swoich dzieci z trudnościami w uczeniu się. Mogą to być np. spotkania z nauczycielami, wsparcie w nauce w domu, czy też terapia.

Specjaliści, takie jak psycholodzy, logopedzi i terapeuci, również mają kluczową rolę w wspieraniu uczniów z trudnościami w uczeniu się. Mogą przeprowadzać badania diagnostyczne, opracowywać programy terapeutyczne i oferować wsparcie emocjonalne i psychologiczne dla uczniów i ich rodzin.

Wspieranie uczniów z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią wymaga współpracy nauczycieli, rodziców i specjalistów. Dostosowanie podejścia i zastosowanie odpowiednich metod i strategii nauczania może znacznie pomóc w poprawie wyników edukacyjnych i samopoczucia uczniów.

Dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia - Praktyczne wskazówki 

Osoby z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią mogą mieć trudności w nauce i codziennym życiu, ale istnieją praktyczne wskazówki, które mogą pomóc im radzić sobie lepiej. Oto kilka przykładów:

 • Wykorzystaj technologie - osoby z trudnościami w nauce mogą skorzystać z różnych technologii, takich jak programy do rozpoznawania mowy, programy do czytania tekstu na głos, kalkulatory i aplikacje mobilne. Mogą one pomóc w pracy w szkole i w codziennym życiu.
 • Stwórz plan nauki - planowanie czasu nauki może pomóc w zaplanowaniu czasu na naukę, zrozumieniu materiału i przygotowaniu się do egzaminów. Można stosować różne metody, takie jak kolorowe karty, notatki i kalendarze.
 • Zwracaj uwagę na zdrowie - zdrowy styl życia, taki jak odpowiednia ilość snu, dieta i aktywność fizyczna, może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami w nauce.
 • Uzyskaj wsparcie - ważne jest, aby osoby z trudnościami w nauce otrzymywały wsparcie od nauczycieli, rodziców i innych specjalistów. Mogą oni pomóc w dostosowaniu metody nauczania, zapewnieniu odpowiedniego sprzętu lub udostępnieniu innych pomocy naukowych.
 • Wykorzystaj swoje mocne strony - każdy ma swoje mocne strony, więc ważne jest, aby osoby z trudnościami w nauce skupiły się na swoich mocnych stronach i wykorzystały je do osiągnięcia sukcesu w nauce i w życiu.
 • Ćwicz regularnie - regularna praktyka może pomóc w osiąganiu postępów w nauce i poprawie umiejętności. Osoby z trudnościami w nauce powinny codziennie ćwiczyć, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.
 • Bądź cierpliwy - osoby z trudnościami w nauce mogą potrzebować więcej czasu na zrozumienie materiału i nauczenie się nowych umiejętności. Ważne jest, aby być cierpliwym i nie poddawać się, ponieważ każdy może osiągnąć sukces, jeśli ma odpowiednie wsparcie i podejście.

FAQ - często zadawane pytania

Jak można pomóc osobom z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią?

Osobom z zaburzeniami związanymi z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią można pomóc poprzez zastosowanie specjalnych metod edukacyjnych i terapeutycznych, takich jak np. metoda ortofoniczna czy zajęcia logopedyczne. Warto także zapewnić takim osobom indywidualne podejście i wsparcie, a także dodatkowe narzędzia edukacyjne, takie jak programy komputerowe czy książki w formie audio.

Czy osoby z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią mogą normalnie funkcjonować w szkole i w życiu?

Tak, osoby z zaburzeniami związanymi z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią mogą normalnie funkcjonować w szkole i w życiu, jeśli otrzymają odpowiednie wsparcie i metody nauki, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Czy dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia są uleczalne?

Nie, dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia nie są uleczalne, ale osoby z tymi zaburzeniami mogą nauczyć się skutecznie radzić sobie z trudnościami, dzięki specjalistycznym terapiom i odpowiednim metodom edukacyjnym.

Jakie są sposoby na poprawę samooceny i pewności siebie u osób z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią?

Sposoby na poprawę samooceny i pewności siebie u osób z zaburzeniami związanymi z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią to m.in. wsparcie emocjonalne, pozytywne wsparcie rodziny i nauczycieli oraz regularne zachęcanie do próbowania i rozwijania swoich umiejętności. Warto także promować u takich osób sukcesy w innych dziedzinach, takich jak sztuka, sport czy muzyka.

Czy artykuł był dla Ciebie pomocny? Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze treści
Co moglibyśmy poprawić? (opcjonalnie)
zdjęcie Anna Wójcik autora postu o dysleksja
Anna Wójcik
Psycholog
W 2018 roku skończyłam studia psychologiczne. Koncentruję się na terapii behawioralnej i rodzinnej. To co mnie przede wszystkim interesuje to człowiek i jego motywy. W życiu przede wszystkim chcę być szczęśliwa.

Znajdź właściwego psychologa!

Rozwiąż test diagnostyczny a dopasujemy Ci najlepszego specjalistę!
Rozwiąż test
Czytaj więcej:

X
Daj nam szansę pomóc Ci w znalezieniu najlepszego terapeuty
Opisz Twoją sytuację w minimum 60 znakach, a my pomożemy Ci znaleźć terapeutę dopasowanego do Twojego problemu
Już ponad 1250 osób skorzystało z naszej pomocy